X
GO

Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće

Telefon: +385 40 370 771

Fax: +385 40 370 772

Kontakt osoba: Miljenko Štefanić, miljenko.stefanic@mursko-sredisce.hr

Europska unija

Ulaganje u budućnost

Grad Mursko Središće

Ukupna vrijednost projekta i EU udio u financiranju projekta

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 7.659.376,25 kn, od čega se ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju na 5.527.501,25 kn.

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 4.698.376,06 (85% ukupno prihvatljivih izdataka)

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom ''Zaštita okoliša'' i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko je tijelo razine 2 dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda

Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira projekt: 829.125,19 (15% ukupno prihvatljivih izdataka)


Sanacija odlagališta ''Hrastinka'' provoditi će se putem tri ugovora:

 1. Ugovor o radovima,
 2. Ugovor o nadzoru,
 3. Ugovor o tehničkoj pomoći i promidžbi.

Usluge izvođenja radova: G.T. TRADE d.o.o., Split
Usluge nadzora radova: Viz-ex d.o.o., Nedelišće
Usluge tehničke podrške pri upravljanju projektom i promidžba projekta: Maxicon d.o.o., Zagreb

Razdoblje provedbe Projekta

Razdoblje provedbe Projekta je od 13. svibnja 2016. do 30. studenog 2016. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije

Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće

Telefon: +385 40 370 771

Fax: +385 40 370 772

Kontakt osoba: Miljenko Štefanić, miljenko.stefanic@mursko-sredisce.hr

 

Poveznice

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu ''Zaštita okoliša'' na stranici Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' http://www.opzo.hr/.

Projekt sanacije

Naziv projekta: Projekt sanacije odlagališta otpada ''Hrastinka'', grad Mursko Središće

Korisnik: Grad Mursko Središće

Cilj projekta: Cilj projekta sanacije odlagališta ''Hrastinka'' je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata.

Sanacijom odlagališta osigurava se:

 • zaštita podzemnih i površinskih voda,
 • zaštita tla, kvalitete zraka i ljudskog zdravlja,
 • zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada,
 • smanjenje rizika od pojave nesreća,
 • poboljšanje uvjeta za uzgoj poljoprivrednih kultura u neposrednoj okolici odlagališta,
 • povećanje krajobrazne vrijednosti područja.

Planirane aktivnosti:

Tehničko rješenje sanacije odlagališta ''Hrastinka'' predviđa izgradnju sljedećih dijelova odlagališta:

 • Tijelo saniranog odlagališta (djelomično preslagivanje otpada te iskapanje i premještanje iskopanih količina postojećeg otpada na za to predviđenu površinu definiranu projektom u svrhu formiranja postojećeg otpada prema projektnim kotama  i prekrivanje otpada završnim prekrivnim sustavom),
 • Sustav za otplinjavanje (5 zdenca s biofilterima),
 • Sustav za sakupljanje i odvodnju oborinskih voda
 • Ograda i ulaz u odlagalište
 • Obodna makadamska prometnica (protupožarni put)
 • Krajobrazno uređenje odlagališta (zatravnjivanje, sadnja stablašica i grmlja u funkciji zaštitnog zelenog pojasa, odmorišne jedinice)

Nagib završnog prekrivnog sustava prati nagib vrha odloženog otpada. Najviša kota prekrivenog odlagališta iznosi nešto više od 173.50 m n.m.

Sanirano odlagalište nalazit će se na k.č. 5719 i 5711, k.o. Mursko Središće koje su u vlasništvu RH, a za koje je Grad Mursko Središće zasnovao pravo građenja. Površina saniranog tijela odlagališta iznosit će 32.911 m2.

Krajobrazna revitalizacija saniranog prostora ozelenjavanjem autohtonim biljem - Kao najmjerljiviju društvenu korist, Općina je prepoznala buduću vrijednost saniranog prostora. Krajobraznom revitalizacijom saniranog prostora koja podrazumijeva ozelenjavanje autohtonim biljnim materijalom uz uklapanje u okolni krajobrazni kontekst doći će do povratka izgubljenog onečišćenog zemljišta, tj. funkcionalno održivog stanja prostora vraćenog na korištenje lokalnoj zajednici.

FZOEU i EU aktivno podržavaju i potiču krajobraznu revitalizaciju, kada ona predstavlja korist za zajednicu.

Slike planiranog stanja i radovi