X
GO

Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće

Telefon: +385 40 370 771

Fax: +385 40 370 772

Kontakt osoba: Miljenko Štefanić, miljenko.stefanic@mursko-sredisce.hr

Europska unija

Ulaganje u budućnost

Grad Mursko Središće

O odlagalištu

Na lokaciji odlagališta "Hrastinka" otpad se odlagao s područja Grada Mursko Središće koje obuhvaća naselja Mursko Središće, Hlapičina, Križovec, Peklenica i Štrukovec u periodu od 1980. do 2011. godine kada je odlagalište zatvoreno, a procjenjuje se da je u tom periodu, na ovo, neusklađeno odlagalište odloženo cca 30.000 m3 miješanog komunalnog otpada i otpada sličnog komunalnom otpadu koje zauzima površinu od oko 1.3 ha.

Prema projektnoj dokumentaciji, sanacija odlagališta "Hrastinka" provest će se na k.č. br. 5719 i 5711, k.o. Mursko Središće. Projektom sanacije predviđa se djelomično preslagivanje otpada, iskapanje i premještanje iskopanih količina postojećeg otpada te formiranje tijela odlagališta (površine 7289 m2) u obliku krnje piramide sa stranicama pokosa u nagibu 1:2.5 i prekrivanje završnim prekrivnim sustavom te završno ozelenjavanje odlagališta.

Također, planirana je izgradnja sustava za otplinjavanje (5 zdenaca sa biofiltrom), sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, pristupne i obodne makadamske prometnice (vatrogasni pristup) te ograde oko prostora odlagališta s ulazom. U konačnici, površina saniranog područja odlagališta, unutar ograde iznosit će cca 30.212m2.

Projekt sanacije odlagališta otpada "Hrastinka" doprinijet će ciljanoj vrijednosti za indikator za sanaciju odlagališta iz Operativnog programa "Zaštita okoliša" (ciljana vrijednost za 2016. godinu od 61.546 m2) saniranom površinom tijela odlagališta od 7.289 m2.

Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta Hrastinka
  • Elaborat o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Hrastnika" Grad Mursko Središće – Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351- 03/15-08/213, URBROJ: 517-06- 2-1- 1-15- 11, 21. listopada 2015. godine)
  • Idejni projekt – izmjene i dopune; Sanacija i zatvaranje odlagališta "Hrastinka", grad Mursko Središće – Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/15- 01/000018, URBROJ: 2109/1-09- 1/01-16- 0008, izdana u Čakovcu, 02.02.2016.
  • Glavni projekt sanacija i zatvaranje odlagališta otpada "Hrastinka", Grad Mursko Središće
  • Potvrda izmjene i dopune Potvrde glavnog projekta KLASA: UP/I-361- 03/16-01/12, URBROJ: 2109/1-09/2- 16-02, izdana u Čakovcu, 06.04.2016. godine
  • Projektni prijedlog za sanaciju odlagališta "Hrastinka", Šifra poziva za dostavu projektnog prijedloga: EN.1.2.10 u sklopu OPZO 2007.-2013., Prioritetna os 1, Mjera 1.2.
  • Kompletna dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga izvođenja radova, usluga stručnog nadzora i usluga tehničke pomoći i promidžbe
Postojeće stanje