X
GO

Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće

Telefon: +385 40 370 771

Fax: +385 40 370 772

Kontakt osoba: Miljenko Štefanić, miljenko.stefanic@mursko-sredisce.hr

Europska unija

Ulaganje u budućnost

Grad Mursko Središće

http://www.opzo.hr

 

Operativni program Zaštita okoliša je programski dokument za apsorpciju EU sredstava dodijeljenih Hrvatskoj za provedbu kohezijske politike Europske unije u sektoru zaštite okoliša za razdoblje 2007.-2013., a izrađen je pod koordinacijom Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) - Upravljačkog tijela za OPZO, čije je financiranje započelo iz Instrumenta pretpristupne pomoći. (IPA).

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, nastavljene su aktivnosti OPZO-a započete kroz pretpristupni program pomoći (IPA) u sklopu komponente Regionalni razvoj, ali  se pristupilo izmjeni Operativnog programa radi usklađivanje programa s Uredbom Vijeća (EZ) 1083/2006, odnosno odredbama kohezijske politike. Izmijenjeni OPZO je odobren je 6. rujna 2013. Odlukom Europske komisije C(2013) 5646 o izmjeni Odluke C(2007) 5734 o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa ''Zaštita okoliša” za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći.

 

Glavni cilj Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' je razvijanje infrastrukture i javnih usluga u području gospodarenja komunalnim otpadom, opskrbe pitkom vodom, obrade komunalnih otpadnih voda te zaštite vodnih resursa, koje bi doprinijele uravnoteženom i održivom razvoju Hrvatske.

Strategija OPZO-predstavlja slijedi logiku ''cilj-prioritet-mjera'' sukladno tablici:

Sustav upravljanja i kontrole OPZO-om sastoji se od slijedećih institucija i tijela: Upravljačkog tijela, Posredničkog tijela razine 1, Posredničkih tijela razine 2, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i Koordinacijskog tijela.

Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje OPZO-om je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a Posrednička tijela nadležna za provedbu prioritetnih osi su Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo poljoprivrede, te Posrednička tijela razine 2, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Tijelo za ovjeravanje je Ministarstvo financija, Tijelo za reviziju je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je Koordinacijsko tijelo.

Tijela u Sustavu utvrđena su Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12), dok su njihove funkcije i odgovornosti uređene Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira (NN 78/12, 143/13, 157/13).